Thông báo họp giao ban sinh viên

09
10
'18

  B Ộ VĂN HOÁ, THỂ THAO & DU LỊCH                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG ĐH VĂN HOÁ TP. HCM                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           

                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày   8   tháng  10  năm   2018

THÔNG BÁO

                   Kính gửi:  Sinh viên các lớp chính quy, tại chức, sau đại học

                    Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, vào đầu mỗi học kỳ của năm học Nhà trường tổ chức phiên họp giao ban giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện SV các lớp nhằm lắng nghe những ý kiến đóng góp, nguyện vọng của sinh viên trong  giảng dạy, học tập, sinh hoạt….

Thời gian :  13h30 ngày 16 tháng 10 năm 2018

Địa điểm:  cơ sở 2 – 288 Đỗ Xuân Hợp, quận  9, Tp.HCM

                 Thành phần dự họp:

                  + Ban Giám hiệu chủ trì phiên họp.

                  + Trưởng (Phó) các Phòng, Khoa,Trung tâm.

           + Đại diện BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên, BCH Đoàn Khoa, LCH sinh viên các Khoa, Ban cán sự các lớp, BCH chi đoàn ( tất cả các lớp hệ Chính quy, Tại chức, Liên thông, Sau đại học).

                 Vì tính chất quan trọng của phiên họp kính đề nghị thành phần dự họp tham gia đầy đủ và đúng giờ.

      Lưu ý: Chủ nhiệm các lớp chủ trì họp lớp và gửi ý kiến họp lớp bằng văn bản cho Phòng Công tác sinh viên và Email: ctsv@hcmuc.edu.vn trước ngày 13 tháng 10 năm 2018.

                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

                                              ( Đã ký)

                                                                                                                                                NGUYỄN THỊ HỒNG SINH

Từ khóa: