31
Tháng 05

Bài dự thi số 14 cuộc thi online kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Bài dự thi của thí sinh Phạm Thị Thu Hạnh, cựu sinh viên Văn hóa dân tộc thiểu số 5.

[...]

31
Tháng 05

Bài dự thi số 13 cuộc thi online kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Bài dự thi của thí sinh Y Sôn Buôn Yă, sinh viên đại học Văn hóa dân tộc thiểu số 13.

[...]

31
Tháng 05

Bài dự thi số 12 cuộc thi online kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Bài tự thi số 12 của thí sinh Kim Phalet, cựu sinh viên khoa Văn hóa dân tộc thiểu số 4.

[...]

31
Tháng 05

Bài dự thi số 11 cuộc thi online kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Bài dự thi số 11 của thí sinh Trần Thị Diễm Quỳnh, sinh viên lớp Đại học Văn hóa dân tộc thiểu số 10.

[...]

31
Tháng 05

Bài dự thi số 10 cuộc thi online kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Bài dự thi số 10 của thí sinh Thành Thị Thu, lớp đại học Văn hóa dân tộc thiểu số 11.

[...]