06
Tháng 01

Thăm sinh viên Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số học giáo dục quốc phòng năm 2020

Nhằm động viên tinh thần cho sinh viên Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung học giáo dục quốc phòng tại Trung tâm[...]