31
Tháng 05

Bài dự thi số 9 cuộc thi online kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Bài dự thi số 9 của bạn Nguyễn Minh Nhân, cựu sinh viên khoa Văn hóa dân tộc thiểu số khóa 9.

[...]

31
Tháng 05

Bài dự thi số 8 cuộc thi online kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Bài dự thi số 8 của thí sinh Hà Trung Tình, sinh viên Văn hóa dân tộc thiểu số 11.

[...]

31
Tháng 05

Bài dự thi số 7 cuộc thi online kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Bài dự thi của bạn Nguyễn Minh Thiện, cựu sinh viên khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, khóa 6.

[...]

31
Tháng 05

Bài dự thi số 6 cuộc thi online kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Bàu dự thi số 6 của thí sinh Thái Hương Thảo, sinh viên khoa Văn hóa học 14.

[...]

31
Tháng 05

Bài dự thi số 5 cuộc thi online kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Bài dự thi số 5 của thí sinh Chau Đô Rone, sinh viên văn hóa dân tộc thiểu số 13.

[...]