Thông tin tuyển sinh ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2021

27
04
'21

Kiến thức: sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn có khả năng vận dụng tri thức và phương pháp liên ngành trong tiếp cận và nghiên cứu văn hóa tộc người.

Học ngôn ngữ dân tộc: sinh viên được học các ngôn ngữ Khmer và Chăm.

Chính sách: được hưởng các chế độ ưu đãi, được miễn giảm học phí, trợ cấp học bổng và các chế độ ưu tiên khác về chính sách dân tộc.

Cơ hội việc làm: làm việc tại các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Dân tộc, Phòng Văn hóa- Thông tin, Ban văn hóa xã hội, Ban Dân vận, Ban Dân tộc, Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam; Trung tâm văn hóa, Bảo tàng, Ban quản lý di tích, Trung tâm văn hóa dân tộc, Nhà Văn hóa dân tộc, Nhà văn hóa cộng đồng, khu du lịch vùng dân tộc thiểu số.

   Sa Ni (Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số)

 

                        

Từ khóa: