Giới thiệu đào tạo ngành Văn hóa dân tộc thiểu số

07
08
'18

Ngành Văn hóa dân tộc thiểu số giới thiệu nội dung đào tạo đại học hệ chính qui với các môn học nhằm trang bị kiến thức về văn hóa Việt Nam, đặc biệt văn hóa các dân tộc thiểu số; chính sách được ưu đãi của sinh viên khi đăng ký ngành học này (học phí thấp và được miễn, giảm học phi cho những trường hợp đặc biệt). Cơ hội việc làm cao của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, dân tộc và các đơn vị, doanh nghiệp về văn hóa, truyền thông và du lịch.

 

                                                                                                                                                                   Tin, ảnh: Sa Ni

Từ khóa:

Mạng xã hội